דרך מצותיך – טעמי המצות

מפתח המצות שנתבארו בספר המצות לפי סדר הפרשיות על הסדר שבאו בספר החינוך

פרשהפרטי המצוה
בראשיתפרי' ורבי' 
לך לךמילה 
וישלח גיד הנשה 
באקידוש החודש 
שחיטת הפסח 
אכילת בשר הפסח 
שלא לאכול הפסח נא ומבושל
השבתת החמץ 
אכילת מצה 
שלא לאכול תערובת חמץ 
שלא לאכול חמץ בפסח 
יתרו האמנת אלקות 
משפטיםדין עבד עברי 
יעוד אמה העברי' 
פדיון אמה העברי' 
דין שומר חנם 
דין שומר שכר ושוכר 
דין השואל 
תרומהבנין מקדש 
תצוהאכילת קדשי קדשים 
כי-תשאמחצית השקל 

קידוש ידים ורגלים לעבודה 
ויקהל לא תבערו אש 
ויקראהקרבת העולה 

קרבן מנחה 

שלא להקטיר שאור ודבש 
צו אכילת שיירי מנחות 

שלא לאפות שיירי מנחות חמץ
תזריע טומאת המצורע 
מצורעטהרת המצורע 

תגלחת המצורע 

טבילת טמאים 
אחרי שלא לגלות ערות אמו 

שלא לגלות ערות בתו 

שלא לגלות ערות אחותו 

שלא לגלות ערות אחות אשתו 
קדושים להניח פאת הכרם 
שלא לכלות פאת הכרם 
להניח פרט הכרם 
שלא ללקוט פרט הכרם 
שלא לשנוא חבירו 
אהבת ישראל 
אמורשלא יעבוד כהן בעל מום קבוע 
שלא יעבוד כהן בעל מום עובר 
שלא יכנס בעל מום להיכל 
שלא להקדיש קרבן בעל מום 
שיהי' הקרבן תמים 
שלא ליתן מום בקדשים 
שלא לזרוק דם בעל מום על המזבח 
שלא לשחוט קרבן בעל מום 
שלא להקטיר איסורי בעל מום 
שלא לסרס 
שלא להקריב קרבן נכרי בעל מום 
להקריב קרבן בן שמונת ימים 
שלא לחלל שם שמים 
לקדש שמו ית' 
אמירת קדושה בכל יום 
הקרבת העומר 
ספירת העומר
בהרשלא לעבוד האדמה בשביעית 
שלא לעבוד האילנות בשביעית 
לדון במקח וממכר 
שלא להונות במקח וממכר 
נשאלהתוודות על העוונות ולשוב אל ה' 
שלא ישתה הנזיר יין ושכר 
שלא יאכל הנזיר ענבים לחים 
שלא יאכל הנזיר צימוקים 
שלא יאכל הנזיר גרעיני ענבים 
שלא יאכל הנזיר קליפת הענבים 
שלא יגלח הנזיר שערו
שיגדל הנזיר שערו 
שלא יכנס הנזיר לאוהל המת 
שלא יטמא הנזיר במת ושאר טומאות 
ברכת כהנים 
לישא הארון בכתף
שלח ציצית 
חוקתשריפת פרה אדומה 
הזאת מי חטאת 
פנחסלהקריב התמיד בכל יום 
מטותשלא יחל דברו 
ואתחנןאחדות ה' 
אהבת ה' 
תלמוד תורה 
קריאת שמע 
הנחת תפילין של יד 
הנחת תפילין של ראש 
עקבליראה את ה' 
תפלה 
שופטיםמינוי מלך מישראל 
לערוף את העגלה בנחל 
שלא לעבוד ולזרוע באותה קרקע 
תצאלזכור את עמלק 
למחות את עמלק 
שלא לשכוח את עמלק 
נצביםמצות וידוי ותשובה
שורש מצות התפילה
מצות שמדברי סופריםנטילת ידים לסעודה 
נר חנוכה
הלל
הוספות
אחרי ה' תקפ"ח